Algemene voorwaarden

A. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Resourcefully B.V., handelsnaam Resourcefully en een opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2.   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Resourcefully voor de uitvoering waarvan door Resourcefully derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Resourcefully en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

B. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Resourcefully zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Resourcefully daaraan niet gebonden.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

C. Levering van diensten

 1.  Resourcefully gaat de overeenkomst aan vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd geschiedt in overleg met de opdrachtgever.
 2.  Resourcefully zal de overeenkomst verrichten dan wel uitvoeren naar beste inzicht en vermogens, conform de vereisten van goed vakmanschap. Deze verplichting dient te worden aangemerkt als een inspanningsverplichting, waarbij eventuele garanties voor een beoogd resultaat niet worden gegeven.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Resourcefully het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Resourcefully aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Resourcefully worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Resourcefully zijn verstrekt, heeft Resourcefully  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Resourcefully is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die een gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Resourcefully de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien de opdrachtgever en/of Resourcefully kiezen voor het op locatie van de opdrachtgever uitvoeren van (gedeelten van) de overeenkomst, wordt aan Resourcefully kosteloos een adequate werkruimte met communicatievoorziening(en) ter beschikking gesteld.

D. Ter beschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

E. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.  Resourcefully zal daarvan – zoveel als mogelijk – vooraf een prijsopgaaf doen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Resourcefully  gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Resourcefully op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Resourcefully een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

F. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Resourcefully is jegens de opdrachtgever gehouden tot geheimhouding of vertrouwelijkheid ten opzichte van derden, tenzij gewenst in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en met toestemming van opdrachtgever alsmede de situatie van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking. Voorts kan een uitzondering worden gemaakt in het geval dat Resourcefully voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, waarbij in dit kader relevante informatie of bescheiden van belang kunnen zijn.
 2.  Resourcefully onthoudt zich van het openbaar maken van tot de opdrachtgever te herleiden inhoudelijk materiaal, waaronder mede begrepen rapporten en adviezen voor zover deze geen openbare strekking hebben alsmede van uitlatingen of gedragingen die de belangen van opdrachtgever kunnen schaden.
 3. Resourcefully zal de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan ingeschakelde derden.
 4. Resourcefully is gerechtigd tot het vermelden van verrichte werkzaamheden of opdracht aan potentiële opdrachtgevers van Resourcefully slechts ter indicatie van de ervaring van Resourcefully.

G. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Resourcefully zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Resourcefully verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, video’s, animaties, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van Resourcefully, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Resourcefully behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

H. Honorarium en kosten

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 4, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 8 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het uurtarief wordt vastgesteld met de opdrachtgever, zo mogelijk naar aanleiding van de offerte of indicatie.
 4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Resourcefully met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Resourcefully niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Resourcefully mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Resourcefully kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
 7. Reiskosten worden gedeclareerd tegen kilometervergoeding dan wel de werkelijke reiskosten openbaar vervoer, alleen na voorafgaand overleg met de opdrachtgever. Verblijfskosten worden slechts aangegaan na voorafgaand overleg met de opdrachtgever en gedeclareerd tegen de werkelijke kosten voor zover deze redelijk zijn.
 8. Resourcefully brengt de verschuldigde BTW in rekening bij de opdrachtgever.

I. Transactie fee

 1. Indien opdrachtgever met Resourcefully een transactie fee is overeengekomen, geldt in aanvulling op het gestelde in artikel 7 het volgende.
 2. Het bedrag van de transactie fee wordt vastgesteld op basis van het transactiebedrag en met inachtneming van hetgeen opdrachtgever en Resourcefully over de berekening van de transactie fee zijn overeengekomen.
 3. De transactie fee is door opdrachtgever op de transactiedatum verschuldigd.
 4. Opdrachtgever is eveneens de transactie fee verschuldigd indien binnen 2 jaar na beëindiging van de opdracht alsnog een transactie tot stand komt, waarbij opdrachtgever -rechtstreeks of middellijk – als partij betrokken is en die transactie mede door werkzaamheden van opdrachtnemer tijdens de duur van de opdracht is voorbereid.

J. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Resourcefully aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Verrekening is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Resourcefully en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Resourcefully onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Resourcefully echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

K. Duur en opzegging

 1. Resourcefully geeft een indicatie van de duur c.q. de omvang van de overeenkomst. Indien een einddatum is vastgesteld eindigen de werkzaamheden of opdracht per die datum. Aangezien de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren is de termijn waarbinnen de werkzaamheden of opdracht dient te zijn afgerond slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Resourcefully schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 4 weken in acht te nemen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Resourcefully recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Resourcefully zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Resourcefully, zal Resourcefully in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Resourcefully extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

L. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Resourcefully is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 3. na het sluiten van de overeenkomst Resourcefully ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 4. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Voorts is Resourcefully bevoegd om de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Resourcefully op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Resourcefully de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Bij ontbinding van de overeenkomst is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die daaruit voor Resourcefully voortvloeit, aan en andere als omschreven in artikel 10 sub 4.

M. Herstel en aansprakelijkheid

 1. Alvorens over te gaan tot het beëindigen van de overeenkomst in de zin van artikel 9 sub b dan wel in de zin van een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht, stelt opdrachtgever Resourcefully in de gelegenheid de werkzaamheden of opdracht voor rekening van Resourcefully te verbeteren of opnieuw te verrichten.
 2. Indien Resourcefully aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Resourcefully is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare en toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid en het niet in acht nemen van de minimale zorgvuldigheid, de minimale deskundigheid en het minimale vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. Indien een tekortkoming wordt veroorzaakt doordat de opdrachtgever
 4. onjuiste of onvolledige informatie, gegevens of bescheiden heeft verstrekt, is Resourcefully voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, te berekenen over een periode van maximaal drie maanden.
 5. De aansprakelijkheid van Resourcefully is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Resourcefully voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Resourcefully onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 7. Elke aansprakelijkheid voor handelingen en tekortkomingen van welke aard dan ook van de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden is uitgesloten
 8. Schade als gevolg van onjuistheden in teksten of drukwerken of berichten via elektronische communicatiemiddelen die door opdrachtgever zijn gecontroleerd c.q. goedgekeurd kan door opdrachtgever niet worden verhaald op opdrachtnemer. 

N. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Resourcefully geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Resourcefully niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Resourcefully opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Resourcefully niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Resourcefully bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

O. Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofd dan ook jegens Resourcefully in verband met het verrichten van de werkzaamheden of opdracht door Resourcefully, na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van dergelijke rechten of bevoegdheden.

P. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Resourcefully partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2.  De rechter in de vestigingsplaats van Resourcefully is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Resourcefully het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.